Vedtægter

for Vi Finder Hund

 Vedtægter for den frivillige forening  Vi Finder Hund


§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Vi Finder Hund, forkortet VFH.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i den til enhver tid siddende formands

hjemkommune.

§2 Foreningens formål

Stk.1. Foreningens formål er:

At modtage oplysninger fra ejere af bortløbne eller forsvundne hunde. 
At foretage efterlysninger og eftersøgninger af bortløbne eller forsvundne hunde ved hjælp af moderne teknologi. 
At aktivt hjælpe og støtte hundens ejer/familie.

§3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 18 år, som har lyst og vilje til at arbejde
for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens formand. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det år indmeldelsen sker. Bestyrelsen udnævner hhv. ambassadører og operative medlemmer. Disse er undtaget at indbetale kontingent så længe de udfører deres aktive roller.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra dags
dato, indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Kontingentet opkræves hvert år i januar måned.

Stk. 5. Medlemmer kan blive nægtet medlemskab, hvis bestyrelsen mener at det vil
skade foreningen. Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære
generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes, at medlemmets handlinger er skadeligt for foreningen. Denne afgørelse kan prøves på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts
måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden på
foreningens hjemmeside, Facebookside til medlemmerne samt pr. e-mail.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent i januar samme år. Dog skal man have været medlem i mindst 6 måneder før generalforsamlingen finder sted. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for året efter
8. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
9. Valg af næstformand, kasserer, samt 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.
10. Valg af 1 revisor
11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen herunder forslag til
vedtægtsændringer.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er
opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved
sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt
begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden
består af næstformand, kasserer samt 2 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter
og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg
og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder
bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når
formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen
fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet
senest to uger efter anmodningen er det kommet til formandens kundskab.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til
stede.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer aftaler med eventuelle eksterne
instanser/samarbejdspartnere.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ved simpelt flertal på en generalforsamling,
hvor ændringsforslaget bliver fremlagt.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,
hvorpå de vedtages.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en
ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver, en af bestyrelsen udpeget, velgørende forening, med dyrevelfærd i sinde.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 06.04-2024

Dato 06/04-2024

Dirigent: Rolf Flor        

Formand: Rolf Flor

Næstformand: Jorge Garza

Kasserer: Line Rønne Ladefoged

Bestyrelsesmedlem: Dorte Krak

Bestyrelsesmedlem: Catrine Østergaard Guillouët 

Kontakt Vi Finder Hund

Kontakt os på tlf. +45 8877 2555 - vores vagthavende er klar på telefonen! 

Du kan også sende os en besked via kontaktformularen eller direkte på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Vi Finder Hund - frivilligt genforeningsarbejde

Støt Vi Finder Hund!